همیشه یه جایی ساعت 3 نصفه شبه...
همیشه یه جایی ساعت 3 نصفه شبه و وقتی اونجا باشی، خواب معنای زیادی نداره..
همیشه یه جایی ساعت 3 نصفه شبه ... و وقتی از پنجره بیرون رو نگاه می کنی،‌ فقط تاریکی می بینی و سکوت ... و اون ته ، یه نور کوچیک داره تقلا می کنه
همیشه یه جایی ساعت 3 نصفه شبه و دلت می خواد قلمو رو برداری و نقاشی بکشی...
همیشه یه جایی ساعت 3 نصفه شبه