سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

 

بادت  اند ر  شهر  یاری  برقرار   و بر دوام

 

سال خرم    فال نیکو  مال وافر    حال خوش

 

اصل ثابت   نسل باقی   تخت عالی   بخت رام