روزی که قدرت تصور آدم کم می آره.... کم میاره.....

*************

تعادل داشتن یا نداشتن... مسئله این است!

الان تعادل ندارم....

*************

... باشه بابا... فهمیدم... من رو سرور ٢٢ نصبم!....

*************

فردا تولدمه....  خنثی