فکر می کردم شقایق گل آسیب پذیری باشه... معمولا اینجوری بوده. تا می چیدم ، پلاسیده می شد. اما خب آسیب پذیریش انگار فقط مال نوع ایرانیش بوده... نوع هلندی ٢ هفتس تو یه فنجون رو میز کارم نشسته.

از دیروز همش دارم آسمون رو نگاه می کنم که اگه طبق گفته ی بعضی ها از اون بالا انداختنت پایین، بتونم بگیرمت! حتی اگه به قیمت له شدن خودم تموم شه. به این می گن وفاداری..... نه؟

ساعت معکوس شمارم لج کرده باهام... هی می گه "چقدر انتظار؟ دان سرتو گول می مالن... تو نمی فهمی!" بهش می گم "بابا حالا این ساعتای آخرو هم بشمار... قول می دم تا یه مدت طولانی ازت کار نکشم.... " لج کرده باهام... به جای صدای تیک تاک، صدای حیوانات اهلی رو در میاره

پی . اس . اوراکل کمی بیشتر از حالت عادیش گیج شده... نمی دونه این ور رو بگیره یا اونور....