شده تکراری نشی؟ جدیدا تکراری نیستم ... خوبه ... نه؟

..........................

مال اتیوپیه .... لحجه با مزه ای داره.... مثل آبادانی های خودمون می مونه....

.........................

بارون.... زیاد ... شدیدا زیاد.... فکر می کنی امون رو می بره ... اما اینجوری نیست...