خونه‌های سفید رنگ شده و چوبی. پلکان‌های تاریک. چراغهای تار عنکبوت گرفته. آب گرم... آب داغ. بیرون همه جا سبز سبز سبز.

 

دوچرخه هامون رو یادم رفت بگم، هوای صاف رو هم همینطور.

با آدم های تپل مپل و گردالو.... ابنجا فکر نکنم رژیم کرمانی جواب بدهنیشخند

 

پی اس. خدا پدر این "به نویس " رو بیامرزه!!!

پی اس ٢: آدم گاهی اوقات یهو ای می فهمه که زردآلو نیست....اینو جدی می گم !