گاهی‌ اوقات دلم می گیره... از اینکه نمیتونم نت بنویسم.

از اینکه اگه میتونستم، اینهمه از کلمه‌ها عاجز نبودم.