دلم را خالی‌ می‌کنم و میگذارم جهان در من بدمد، روح جهان که در دلم طوفان کند، همه‌‌جا وطنم میشود.