عشقبازی باران با برگ‌های خشک دیوانه‌ام کرده. صدایشان همه ی شهر را پر کرده است. کاش میشد مسافرخانه‌ای داشتند.