قانون دوم اوراکل:

انسان به اندازه ی اسمهايی که در ذهنش جا می گيرند می تواند ماهيت داشته باشد !

 

p.s۱: انسان با آدم فرق می کند. انسان می تواند آدم باشد ولی لزوما هر انسانی آدم نيست.

p.s۲: منظور از ماهيت ماهيت درونيست . در غير اين صورت هر انسان فقط يک ماهيت دارد.

p.s۳:منظور از اسم صفت نيست، ممکن است يک اسم صفت انسان باشد اما لزوما صفت انسان اسم او نيست!

p.s۴:لطفا به کسی بر نخورد!