من با آب هم مست می شوم.... !

     .

     .    

     .

بی جنبه بودن در خانواده ی ما ارثيه.... اما ارثی از نوع اما دار! فقط کسانی که جنبه ی اين ارثيه ارزشمند رو دارند ازش بهره مند می شوند!