ديشب سازی ساختم... با چوب گردوی اعلا و سيمهايی به نازکی موی و محکمی پولاد

چشم نواز بود.... اما سخت گوش آزار

هنوز نمی دانم سازم به چه کار می آيد...

 شايد... شايد  گوشه ای آويزانش کردم و شايد ....

قانون سوم اوراکل می گويد:

         هر آنچه به درد نيايد بايد از پنجره بيرون شود !