اينکه از زير لباس قرمزش با اون شاخ های تيز و دم سياه دو تا بال بزنه بيرون اصلا عجيب نبود......