همه قدرت اين رو دارن که با نگاه خم کنند... شکل بدن... بشکنند ....

اما اوراکل می تونه رنگ کنه..... حتی با چشم بسته!