سياه... سفيد... سياه.. سفيد.. خط های موازی و  متقاطع... فقط هم سياه و سفيد... وقتی از رو زمینه های مختلف رد ميشن... مفهوم های مختلفی رو تحويل می دن....

اما الان... نمی دونم چرا رد نميشه... گير کرده ... مثل آسانسور، بين طبقه ها...

نه رنگ زمينه داره.. نه جايی برای فرار...

فقط سياه.. سفيد... سياه.. سفيد.. خط های موازی و  متقاطع...