من از امشب باز هم همان دختر بچه ی ۴ ساله ام

با همه ی ترس ها و دلهره ها و تپش های سريع قلب.....