خدا جهان را آفريد...

و زمين را سياره ي سوم از خورشيد گذاشت.

خدا اقيانوس ها را ايجاد كرد...

و زمين سياره اي آبي شد.

خدا گياهان را آفريد...

و زمين سياره ي سبز شد.

خدا حيوان را آفريد...

و زمين سياره ي سبز پويا شد.

خدا انسان را آفريد...

و زمين ، زمين شد!

انسان درياها را از بين برد...

و زمين ، زميني خشك شد.

انسان گياهان را از ريشه كند...

و زمين ، زميني خشك و بي رنگ شد.

انسان حيوانات را كشت....

و زمين ،  زميني خشك، بي رنگ و پر از انسان شد.

انسان ، انسان را كشت....

و زمين، سياره ي سوم از خورشيد شد...

 

Ps1... از سياست متنفرم.... هيچ وقت، هيچ نوعش قابل قبول نبوده برام.

Ps2... فقط دو تا كلمه ست!... اونقدر هم ساده هست كه بچه ها هم معنيش رو مي فهمن... “No War” ... كي قراره دركش كنيم؟

Ps3... شاملو ميگه :

نه عادلانه نه زيبا بود

جهان

پيش از آنكه ما به صحنه بر آييم.

به عدل دست نايافته انديشيديم

و زيبايي

در وجود آمد.

 

يكم نكته انحرافي داره... نه؟

 

Ps4... چرا تابستون امسال اينهمه گرمه؟؟؟