قانون اول اوراكل:

           

            بند 1. هيچ وقت از كنار ديوار حركت نكن!

            بند 2. مراقب باش هيچ وقت هيچ وقت گوشه گير نيافتي.... ديوار ها خطر ناك تر از اون چيزين كه فكر مي كني!