كم كم دارم مي فهمم چرا هيشكي از دخترك كبريت فروش ، كبريت نمي خريد...