انسان در صحرا اسمش يادش نمي ماند... كسي نيست كه او را صدا كند....