خیال تو ،

      از بین شکوفه های سیب

      و دو تا گلدون بد قواره دراز سرک می کشید...

نفهمیدم با گلدونا کار داشت،

یا با شکوفه ها،

... یا با من ...

 

'"Dream"