امروز صب یه چشمم کوچیکتر از اون یکی بود...
کلی چیزای قشنگ دیدم ...