نه عزیزم ... به این راحتی ها هم که فکر می کردی، نبود! ...
سختی راه رو حساب نکرده بودی
دیگه چه برسه به سختی آدما ...