به بهشت خوش اومدی ....
اینم از خونه ی شکلاتیت ....
توی اتاق خواب سومش یه استخر پر از بستنیه!
دیگه چی می خواستی؟

×××

دیروز رو یادت هست؟
روی دیوار نشسته بودیم و فقط نفس می کشیدیم؟
بینمون فقط هوا بود...
نمی دونم چرا دیگه حتی وقت نفس کشیدن رو هم نداریم!

×××

چرا زودتر از من به دنیا اومدی؟
می خواستی از چی مطمئن شی؟
از این که بدون من خوش نمی گذره؟

×××

1
2
3
آزمایش می کنیم
1
2
3
...

×××

می دونی چقدر؟
می دونی؟
اندازه ی اشک تک تک شمع های توی اتاقم!
کمه؟
نه عزیزم... تا بی نهایته...
برای همینه که همشونو روشن نمی کنم

×××

وای... دلم خورد زمین..
فکر کنم شکسته! ... ):
یه بوس کوچولو می خواد تا خوب شه

×××

اوراکل دیروز به مدرسه می رود!

×××


×××

فک کنم اولاکل حالش بده ... سلما خولدی؟

×××

کمترین حق خدا بر شما این است که از نعمت هایش در گناهان استفاده نکنید