می دونی مثل چیه؟
انگار از توی یه پاکت گنده ی ذرت بو داده، دنبال بو نداده هاش بگردی....