نام تو اگر چه بهترین سرود زندگی است
من ترا به خلوت خدایی خیال خود
بهترین بهترین من خطاب میکنم
                                        "فریدون مشیری"

 

کم کم لرزش تن شکوفه ی سیب را وقتی نسیم از شا خه جدایش می کند و به رقصش در می آورد، می فهمم.

اصلا انگار خودم آن شکوفه ی سیبم که نسیم در برم گرفته.

پاهایم خسته اند! از رقص پیا پی با نسیم. نسیم دمدمی مزاج ما که هر بار آهنگی نو می نوازد. و می دانم، می دانم که اگر لحظه ای را از دست دهم، پشیمان خواهم شد.