اگر از مرگ پی در پی بی امان مانده ای

اگر از ضربه های مهلک سخت آزرده شده ای

اگر مانده ای که بروی یا که بمانی

و یا اگر کلا مانده ای

اگر دچار فراموشی مزمن شده ای

اگر احساس می کنی مغزت در حال کوچکتر شدن است

اگر مغزت کوچکتر نشده اما از اول هم چیزی نمی فهمیدی

اگر به علت ضعف شخصیت هیچ دوستی نداری

اگر کاسه صبرت لبریز شده یا اصلا کاسه صبر نداری

اگر خسته ای.... آخرین حد خستگی

اگر مدتی است که گیج می زنی

و اگر هایی در همین قبیل

اصلا نگارن نباش

ما در  سازمان آمار کشور  حتی شما را هم سر شماری می کنیم!