الان به اون نقطه از کمال انسان رسیدم که دیگه تو دلش سنگ پیدا نمی کنه که به دلش بزنه....

پیشرفتم خیلی سریع بوده.... پله های ترقی رو جهشی خوندم.