بهترین بهترین من

نام تو اگر چه بهترین سرود زندگی است
من ترا به خلوت خدایی خیال خود
بهترین بهترین من خطاب میکنم                                         "فریدون مشیری"

 

کم کم لرزش تن شکوفه ی سیب را وقتی نسیم از شا خه جدایش می کند و به رقصش در می آورد، می فهمم.

اصلا انگار خودم آن شکوفه ی سیبم که نسیم در برم گرفته.

پاهایم خسته اند! از رقص پیا پی با نسیم. نسیم دمدمی مزاج ما که هر بار آهنگی نو می نوازد. و می دانم، می دانم که اگر لحظه ای را از دست دهم، پشیمان خواهم شد.


 

/ 3 نظر / 16 بازدید
م. ر

و اين لحظه ها همچون فرشته هاي آسماني بر تو بر من نازل مي شوند و روحمان را جلا مي دهند.

مولی

if you dont stop for a minute, you might miss it...